Garantibevis

PLATCON BYGGNADS AB

FUKT OCH MÖGELSPECIALISTEN

 

GARANTIBEVIS

OBJEKT:

GARANTIN GÄLLER F.ROM:         

1. BETRÄFFANDE ARBETETS UTFÖRANDE SKALL AB 04:S ALLMÄNNA BESTÄMMELSER TILLÄMPAS, SÅ VITT EJ ANNAT ANGES NEDAN.

2. OM BESTÄLLAREN UNDERLÅTER ATT ERLÄGGA BETALNING I RÄTT TID, SKALL DENNE ERLÄGGA DRÖJSMÅLSRÄNTA  ENLIGT EN RÄNTEFOT SOM MOTSVARAR DET AV RIKSBANKEN FASTSTÄLLDA, VID VARJE TID GÄLLANDE DISKONTOT MED TILLÄGG AV ÅTTA (8) PROCENTENHETER.

3. ARBETET SKALL UTFÖRAS ENLIGT PLATCONS AB:s ARBETSBESKRIVNING.

4. PLATCON BYGGNADS AB LÄMNAR EN TJUGOÅRIG (20) GARANTI AVSEENDE UTFÖRANDET AV ARBETET, RÄKNAT FRÅN FÖRSTA FAKTURADATUM. GARANTIN AVSER ATT ARBETET UTFÖRTS ENLIGT ARBETSBESKRIVNING OCH PÅ ETT FACKMANNAMÄSSIGT SÄTT.

5. BETRÄFFANDE STÅLSYLLSYSTEMET LÄMNAR PLATCON BYGGNADS AB

FÖLJANDE GARANTI:

UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT TAK, VÄGG OCH GRUNDKONSTRUKTION ÄR SÅDAN, ATT  VATTENINTRÄNGNING I BYGGNADENS VÄGGAR EJ SKER, LIKSOM UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT SÅDAN VATTENINTRÄNGNING EJ FÖREKOMMER, SOM HAR SIN GRUND I LÄCKAGE, LÄMNAR PLATCON BYGGNADS AB EN TJUGOÅRIG (20) GARANTI  INNEBÄRANDE ATT FUKTHALTEN I DEN OVANPÅLIGGANDE TRÄSYLLEN KOMMER ATT HÅLLA EN FÖR MÖGELPÅVÄXT OGYNNSAM NIVÅ.

 

 

PLATCON BYGGNADS AB

BJÖRN RITTINGE/PETER KERVALL