K.T.H

INSTITUTIONEN FÖR BYGGTEKNIK, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN:

”Ett garanterat effektivt system som
uppfyller Nybyggnadsreglernas krav”

• Snabb uttorkning vid nybyggnation
• Effektiv sanering

_10aDet första huset där stålsyll systemet användes för nyproduktion var ett försökshus i Sigtuna, där bl.a. nya byggnadskomponenter studerades. Fuktkvoterna bestämda i ytterväggssyllar (medelvärde och spridning for sex mätpunkter) från detta projekt framgår av figuren. Uttorkningshastigheten är hög och redan efter 2-3 månader är fuktkvoterna lägre än den kritiska nivån. Årliga stickprov visar att medelvärdet ligger konstant under 10 viktprocent, dvs på en betryggande låg nivå.

Resultat av bestämda fuktkvoter i fem hus, där mögel angripna syllar bytts ut mot stålsyllar och ny träsyll Fuktkvoterna ligger konstant och på en betryggande låg nivå. Inga mögelangrepp är möjliga. Förhållandena före saneringen har också angivits i figuren som jämförelse.

KÄLLA: Ur Meddelande nr 155: 1989, Institutionen för Byggnadsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

_10bUr Nybyggnadsregler:
· 7:1 Allmänt om fuktskydd ”En byggnad skall placeras, och utformas så att vatten och fuktskador, mögel, elak lukt eller andra hygieniska olägenheter inte uppkommer.”

· 7:222 Skydd mot olägenheter av ångtransport ”Golv och väggkonstruktioner skall skyddas mot skadlig nedfuktning genom byggfukt eller genom konvoktion eller diffusion från marken eller luften.”

· 7:223 Fuktspärrar ”Konstruktionsdelar av trä eller annat fuktkänsligt material skall avskiljas från fuktsugande underlag med en fuktspärr.”
· 7:224 Ventilation av slutna utrymmen ”En golvkonstruktion som har slutet utrymme mellan bottenbjälklaget och marken skall förses med en ventilation som är jämnt fördelad över hela utrymmet.”

· 7:23 Ytterväggar, fönster och dörrar ”Skalmurar skall anordnas med bakomliggande dränering och luftning så att fukt kan avledas utåt och så att uttorkning av väggen kan ske.” ”Skalmurar skall anordnas så att kontakt inte uppstår mellan fogbruk och fuktkänsliga konstruktioner innanför luftspalten.” ”I ytterväggar skall de olika skiktens ångtäthet anpassas så att nedfuktning genom diffusion eller konvektion förhindras och så att byggfukt och in trängande fukt kan torka ut.” ”Anslutning mellan ytterväggar och byggnadsgrunder skall anordnas så att inträngande vatten och fukt leds ut och luftas ut, kapillärsugning och fuktdiffusion från grunden hindras att skada anslutande byggnadsdelar (väggar och bjälklag).”