I.V.A

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN:
Stålsyll minskar risken – för mögel- och rötskador

_12bUnder 1970- och 80-talen har problemen med fuktskadade hus fått stor uppmärksamhet, särskilt i samband med mögel- och rötangrepp av bl. a mikrosvampar. För de boende kan sådana skador innebära en hälsorisk. En konstruktionsdel som ofta angrips av mikrosvampar är ytter- och innerväggssyllar på betongplattor som gjuts direkt på mark. Förutom syre, lämplig temperatur och organisk näring behöver svamparna även fukt for att leva. Det säkraste sättet att skydda trä mot mögel- och rötangrepp är därför att utforma konstruktionen så att fuktupptagningen i träet begränsas till en fuktkvot mindre än ca 20 viktprocent. I ett omfattande FoU-projekt, som Institutionen för byggnadsteknik vid Kungl Tekniska Högskolan bedriver i samarbete med JM Byggnads- och Fastighets AB studerar och utvärderar ett nytt stålsyllsystem.

_12aSystemet är konstruerat för att motverka fukt och mögel i ytterväggens träsyll. Huvudkomponenten är en korrugerad plåt av rostfritt stål, som placeras mellan husets betongplatta och ytterväggens träsyll. Stålsyllen bryter helt den fukt i upptagning som på grund av kapillärkraften sker från betongen till träet. Via luftintag i husets hörn ventileras och torkas träsyllen. Efter uttorkningen tillsluter, man luftintagen med särskilda lock. Vintertid bör luftintagen alltid vara stängda för att förhindra nedkylning och kondensbildning. Eftersom systemet ger goda möjligheter till uttorkning, för hindrar man att betongplattan och/eller träsyllen får för hög fuktkvot under produktionsskedet. Om en vattenskada skulle inträffa senare finns dessutom möjligheten att torka ut träsyllen genom att tillfälligt ta bort locken. Vindarna ombesörjer normalt ventilationen, men man kan också forcera den med tryckluft eller fläkt. Efter en vattenskada kan det i vissa fall vara lämpligt att spruta in fungicider svampgift). Undersökningsresultaten hittills tyder på att stålsyllsystemet ger betydligt snabbare uttorkning än konventionella metoder. Efter 4 månader hade uttorkning en av träsyllarna nått en fuktkvot av ca 12 procent, vilket motsvarar ”snickeritorrt” virke.